این فهرست به صورت الفبایی مرتب شده است و حدود ۱۵۰ آهنگ را که تا این لحظه در این سایت بارگذاری شده است، در خود دارد.

 

معرفی استاد محمدحسین سرآهنگ

 

غزل‌ها و تصنیف‌ها

آستا برو

آسودگان گوشۀ دامان بوریا

آفاق جا ندارد، همت کجا نشیند

آمد و در پیش من از ناز جولان کرد و رفت

آن چشم را ببین به چه ناز آفریده‌اند (دو اجرا)

آن دل که ز چشم دلبر افتاد

آن فتنه که آفاقش شور من و ما باشد (دو اجرا)

آن‌قدر مستم که از چشمم شراب آید برون (دو اجرا)

از این حسرت‌قفس روزی دو مپسندید آزادم

از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن

از عزت و خواری نه امید است و نه بیمم

از مردم زمانه ز بس حیله دیده‌ام

از نالۀ دل ما تا کی رمیده رفتن

اگر آن چشم شیرافکن شرابی است

اگر اشتیاق گامت به دری چمیده آید

اگر به گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه‌فرما

اگر ساقی ز موج باده بندد رشته بر سازم

اگر سبزه بودم به دامان صحرا

الا ای دلبر برچیده‌دامان، سرو آزادم (سه اجرا)

امروز نوبهار است، ساغرکشان بیایید (سه اجرا)

اگر خورشید گردونم، وگر گرد سر راهم (سه اجرا)

ای تماشاییان هرزه‌نگاه

ای رخت شسته‌تر از دامن مهتاب بهار

ای ساقی گلچهره، برخیز و شراب آور

ای شیخ، جنان از تو گلزار جهان از من

ای طبیب دردمندان، چارۀ‌ کارم بکن

ای طبیب مهربان، رحمی به آزار دلم (دو اجرا)

ای که در چشمم دوا انداختی

ای که در دیر و حرم مست کرم می‌آیی (سه اجرا)

ای مژدۀ دیدار تو چون عید مبارک (سه اجرا)

این دل گمگشته را در زلف خوبان یافتم

ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست

ای نور دیده، دیدۀ تو دیده دیده‌ام

باز بر خود جلوه از رنگ دگر دارد بهار

بهار آمد، ز خویش و آشنا بیگانه خواهم شد

بهار آن دل که خون گردد ز سودای گل رویی (دو اجرا)

به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم (سه اجرا)

به باغی که چون صبح خندیده بودم (پنج اجرا)

بیا بیا محبوب من

پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد (سه اجرا)

ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد

تو می‌رفتی و من شور قیامت ساز می‌کردم

جان خرابات (هشت اجرا)

جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم (پنج اجرا)

چرا کس منکر بی‌طاقتی‌های درا باشد (دو اجرا)

چشم وا کن، رنگ اسرار دگر دارد بهار

خاک ره تو همره باد صبا رسید

خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید (هفت اجرا)

دل در خون تپیده‌ای دارم (شش اجرا)

دوش از نظر خیال تو دامنکشان گذشت (پنج اجرا)

دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو بود

دوش کاین چرخ زمرد پر ز اختر ساختند

دیدۀ زنده‌دلان اشک‌فشان می‌باشد (دو اجرا)

دیگر به هجر یار نباشد توان من (دو اجرا)

رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند

سوخته لاله‌زار من، رفته گل از کنار من (هفت اجرا)

شاد کن جان من که غمگین است (چهار اجرا)

عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم (دو اجرا)

عرض مرا به خدمت آن سیمبر کنید (دو اجرا)

عنبرین‌مویی مرا دیوانه کرد (شش اجرا)

عنقا سر و برگیم، مپرس از فقرا هیچ

گر کنم صاحب من، با تو نگاهی گاهی (چهار اجرا)

گه عرش، گهی کرسی، گه نفی، گه اثباتم (هشت اجرا)

گلدستۀ نزاکت حسنت که بسته است

مکتوب شوق هرگز بی نامه‌بر نباشد (دو اجرا)

من مست می عشقم، هشیار نخواهم شد

میل پیکان تیر او دارد (سه اجرا)

 

راگ‌ها، تهمری‌ها و خیال‌ها

خیال با شعرهای فارسی

یادوپیا (پنج اجرا)