پیشگفتار کتاب «بی چشمداشت» موسی عصمتی

این پیشگفتار برای مجموعه شعر «بی چشمداشت» موسی عصمتی شاعر خراسانی نوشته شد. کتاب به وسیلۀ انتشارات شهرستان ادب چاپ شده است.

به تو نقش صحبت ما چقدر به‌جا نشسته

آهنگ «به تو نقش صحبت ما چقدر به جا نشسته» بر اساس شعری از بیدل.

«بیا و وصف زلف یار بشنو» و «به هر جا آن سهی‌بالا برقصد» در یک طرز

دو آهنگ «بیا و وصف زلف یار بشنو» و «به هر جا آن سهی‌بالا برقصد» که در یک طرز خوانده شده است.