عرض مرا به خدمت آن سیمبر کنید

آهنگ "عرض مرا به خدمت آن سیمبر کنید" از استاد محمدحسین سرآهنگ در دو اجرا

بهترین گزیده

نگاهی به «برگزیدۀ اشعار ملک‌الشعرا خلیل‌الله خلیلی» به کوشش بهروز ثروتی

«یا حسین یاحسین»، آهنگی از نصرت فتح‌علی خان

آهنگ "یا حسین، یا حسین" از نصرت فتح‌علی خان

شطرنج‌

این پیاده می‌شود، آن وزیر می‌شود ٫ صفحه چیده می‌شود، دار و گیر می‌شود

رمز استغنا

بررسی بیتی از بیدل: برو در کربلا، دیگر مپرس از رمز استغنا ٫ شهید ناز او، از تیغ می‌خواهد دَم آبی‌

هفتاد و دو تیغ‌

تن به صحرای عطش سوخته‌، سر بر نیزه‌ / بر نمی‌گردیم زین دشت‌، مگر بر نیزه‌...

آینه در کربلا

بررسی بیتی از بیدل: جهان خون‌ریز بنیاد است، هشدار ٫ سر سال از محرّم آفریدند

تاوان این خون

مثنوی «تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما» از شاخص‌ترین آثار علی معلم دامغانی و در عین حال از آثار ماندگار عاشورایی در عصر ...

«گنجشک و جبرئیل‌»، حادثه‌ای در شعر عاشورایی‌

نگاهی به کتاب «گنجشک و جبرئیل‌» شادروان سید حسن حسینی‌

کربلا و عاشورا در شعر فارسی، قسمت پایانی

نهضتهای فکری‌، سیاسی و اجتماعی یکی دو قرن اخیر، تحرّک تازه‌ای در جامعۀ اسلامی پدید آمد و مسلمانان کوشیدند با رجوعی نوین و دوباره به ...