قند پارسی ۱۵

غزلی از نجمه زارع در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

ویرایش

مقاله‌ای دربارهٔ ویراستاری، ضرورت‌ها و مقتضیات آن.