چمن امروز فرش منزل کیست؟

شعر در دیوان بیدل چاپ کابل آمده است، ولی در غزلیات بیدل تصحیح طباطبایی _ قزوه نیست. ملودی این آهنگ و آهنگ «ز من برد آن دو چشم سرمه‌سا دل» یکی است.

 

 

چمن امروز فرش منزل کیست؟

رگ گل، دود شمع محفل کیست؟

تپش آیینه‌دار حسرت ماست

گل این باغ، بال بسمل کیست؟

دل ما شد سپند آتش رشک

گل رویت چراغ محفل کیست؟

به هم آورده دیدم آن کف دست

نیم آگه به چنگ او دل کیست

برد از گوش رنگ طاقت هوش‌

جرس امشب فغان بیدل کیست‌