شعر این آهنگ از رفعت سمنانی است

شب شمع یک‌طرف، رخ جانانه یک‌طرف

من یک‌طرف در آتش و پروانه یک‌طرف

برهم زدند مجمع دل‌های عاشقان

باد صبا ز یک‌طرف و شانه یک‌طرف

از عشق او به گریه و در خنده روز و شب

عاقل ز یک‌طرف، دلِ دیوانه یک‌طرف

ترک شراب کردم و ساقی به عشوه گفت:

«پیمان ز یک‌طرف، من و پیمانه یک‌طرف»

افکنده بهر صیدِ دل من ز زلف و خال

دام بلا ز یک‌طرف و دانه یک‌طرف