قند پارسی ۱۵

غزلی از نجمه زارع در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۱۴

شعر «راز رشید» حسن حسینی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۱۳

شعر «تاوان این خون» از علی معلم در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۱۲

قصیدهٔ «ایوان مداین» خاقانی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۱

قطعه‌ای از ناصرخسرو در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۰

شعر «غدیر» یوسفعلی میرشکاک در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۹

کعبه و حج، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۸

قصیدهٔ «جسم و جان» از سنایی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات