شعر: بیدل

آواز: محمدحسین سرآهنگ

icon-download-02-50-50

از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن

گوشۀ چشم کمان از تیر نتوان یافتن

طینت کامل‌خرد از تهمت نقصان بری است

رنگ خون هرگز به روی شیر نتوان یافتن

حیف همت گر شود ممنون تحصیل مراد

ای خوش آن آهی کز او تأثیر نتوان یافتن

فقر ما آیینۀ رمز هوالله است و بس

فیض این خاک از هزار اکسیر نتوان یافتن

بی‌عبارت شو که گردد معنی دل روشنت

رمز این قرآن ز هر تفسیر نتوان یافتن