از آهنگ‌های محلی افغانستان است و آوازخوانان بسیاری آن را خوانده‌اند.

 

 

 

نسخۀ پری

ای کبک دری، بیا به پهلویم

ای رشک پری، بیا به پهلویم

بادا که رویم جانب صحرا

با هم نشینیم به لب دریا

یکجا بچینیم دامن گل‌ها

آهسته خرام سرو دلجویم

ای کبک دری بیا به پهلویم

آنجا من و تو خرّم و خندان

آزاد و کنار از غم دوران

تو سرخوش و مست از می سنجان (؟)[۱]

من مست ز تو گل خوشبویم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

جایی برویم که خدا خواهد

جایی که به هم دل ما خواهد

دل وصل تو را از خدا خواهد

خوابت ببرد، سر زانویم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

از شاخ درخت برگ‌ها ریزد

گل آب شود از هوا ریزد

بر دور سرت سنبل مویم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

 

نسخۀ سخن

سخن‌ها دارم از درد تو بر دل

و لیکن در حضورت بی‌زبانم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

بر دور سرت سنبل مویم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

بیا که برویم جانب صحرا

با هم نشینیم به لب دریا

یکجا بچینیم دامن گل‌ها

آهسته خرام سرو دلجویم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

از شاخ درخت برگ‌ها ریزد

گل آب شود از هوا ریزد

بر دور سرت سنبل مویم

ای کبک دری، بیا به پهلویم

جایی برویم که خدا خواهد

جایی که به هم دل ما خواهد

دل وصل تو را از خدا خواهد

خوابت ببرد، سر زانویم

 

[۱] کلمه مبهم است.