شاعر این شعر را نمی‌شناسم و متن کامل شعر را هم ندارم. محتاج یاری دوستانِ آگاه هستم. من از این آهنگ دو نسخه دارم که به نظر می‌رسد هر دو اجرای خانگی باشد. کیفیت صدا متأسفانه خوب نیست. اولی را که در بیت دوم آن کلمۀ ملاحت آمده است، «نسخۀ ملاحت» می نامم و دومی را «نسخۀ بی‌رنگ».

نسخۀ ملاحت

Icon Download 02 (50-50)

آن دل که ز چشم دلبر افتاد

بیمار شد و به بستر افتاد

ای شور ملاحت از کجایی؟

نام تو به هفت کشور افتاد

لخت جگری که داشت دل نام

فریاد، به دست کافر افتاد

افسوس که رسم مهربانی

در عهد تو، ماه من، برافتاد

مردم ز حسرت وصالش

شاید که به عمر دیگر افتاد

 

نسخۀ بی‌رنگ

Icon Download 02 (50-50)

هر دل نبرد چاشنی درد محبت

این آتش بی‌رنگ نسوزد همه کس را

آن دل که چشم دلبر افتاد

بیمار شد و به بستر افتاد

دل من تا ز چشم دلبر افتاد

تپید و خون شد و در بستر افتاد

لخت جگری که داشت دل نام

فریاد، به دست کافر افتاد

ای کان ملاحت، از کجایی؟

شور تو به هفت کشور افتاد

(آهنگ ناتمام است)