از کارهای طراحی ساره کاظمی

ساره از کودکی استعداد نقاشی داشت، چیزی که من هیچ‌گاه نداشتم. یک بار معلم از او پرسیده بود «نقاشی‌هایت را