بیکس شهیدم، خون هم ندارم

شعر: بیدل

بیکس شهیدم‌، خون هم ندارم‌

دیگر که ریزد گل بر مزارم‌؟

افسون اقبال خواب گران داشت‌

بخت سیه‌کرد شب‌زنده‌دارم‌

باید به خون خفت تا خاک گشتن‌

عمری است با خویش افتاده کارم‌

با شهیدان وفا تا آبرو پیدا کنم‌

خون ندارم‌، اندکی رخت مرا گلگون کنید (بیدل)

ای کلک نقاش‌! مژگان به خون زن‌

از من کشیدند تصویر یارم‌

صحرا نشینم‌، آواره‌گردم‌

بی دامنی نیست سعی غبارم‌

بیدل ندانم در کشت الفت‌

جز دل چه کارم تا بر ندارم‌