هر دم از این باغ، بری می‌رسد

«سوگنامۀ بلخ» اولین مجموعه شعر ابوطالب مظفری است و در در سال ۱۳۷۲ منتشر شد. این مطلب در معرفی و نقد این کتاب در روزنامۀ اطلاعات چاپ شد.

نوگرایى در سطح

این نقد بر مجموعه شعر «باغ‌های نارون» مرتضی نوربخش نوشته شده و در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۷۰ در روزنامۀ‌ اطلاعات چاپ شده است.

خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد

این غزل از روان‌شاد نجمه زارع، آتشفشانى از عواطف است، ولى نه با فورانى یکدم، بلکه پیوسته و متوالى که در طول غزل امتداد مى‌یابد و دم به دم قوى‌تر مى‌شود.