«بادا بادا» از آهنگ‌های رایج عروسی است. معمولاً در آن رباعی‌هایی خوانده می‌شود، همراه با ترجیع‌های زیر

بادا بادا الهی مبارک بادا

بادا بادا، همیشه مبارک بادا

ای وای یارم

ای یار جانم

نسخهٔ آینه

بادا بادا، الهی مبارک بادا

ای آینه منزلت مبارک باشد

شد جلوه مقابلت مبارک باشد

آمد ز سفر کسی که دل با او بود

بیدل‌! اکنون دلت مبارک باشد

بادا، بادا، کن هرچه خواهی‌، بادا

من دل به تو داده‌ام‌، توکل به خدا

هنگام بهار، سیر گلشن نکنید

تا بلبل را به خویش دشمن نکنید

تا نستانید رخصت از پروانه‌

در خانۀ خود چراغ روشن نکنید

بادا، بادا، کن هرچه خواهی‌، بادا

من دل به تو داده‌ام‌، توکل به خدا

دلدار به من گفته چرا غمگینی‌؟

در قید کدام دلبرک شیرینی‌؟

برگشتم و آیینه به دستش دادم‌

گفتم که در آیینه که را می‌بینی‌؟

بادا، بادا، کن هرچه خواهی‌، بادا

من دل به تو داده‌ام‌، توکل به خدا

 

نسخهٔ آثار

بادا بادا، الهی مبارک بادا

آثار بنای خلق بر دوش خطاست

اینجا به غیر از کجی نمی‌آید راست[۱]

هر نیک و بدی که فطرتت نپسندد

شرمی کن و چشم بپوش،[۲] بی‌عیب خداست

بادا بادا، الهی مباراک بادا

[۱] متن دیوان: اینجا غیر از کجی نمی‌آید راست.

[۲] متن دیوان: چشم پوش.