شعر اثر قاری عبدالله شاعر متأخر افغانستان است. آنچنان که در کتاب «سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان» عبدالوهاب مددی آمده است، او این شعر را در وصف استاد قاسم سروده است.[۱]

امشب به لحن تازه چو مطرب[۲] صدا کشید

دام پری‌شکار به روی هوا کشید[۳]

آهنگ را به رنگ تو تصویر کس نبست[۴]

نازم به حنجر تو که شکل صدا کشید

یک پرده از گل است صدایش لطیف‌تر

بنگر که کار مطرب ما تا کجا کشید[۵]

ای مطرب از برای خدا این چه نغمه است

آهنگ دلکشت دل ما را ز جا کشید

مرغ از پریدن، آب ز رفتن فتاده است

تا از گلوی تازه و تر این صدا کشید

[۱] مددی، عبدالوهاب، سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان، چاپ دوم، تهران: عرفان، ۱۳۹۰، صفحۀ ۴۳.

[۲] در متن کتاب: قاسم.

[۳] در متن کتاب: صوتی عجب ز حنجرۀ جانفزا کشید.

[۴] در متن کتاب: آهنگ را به رنگ تو صورت نبست کس.

‌[۵] در متن کتاب: گویا صدای خندۀ گل از نوا کشید.‌‌‌