بادا بادا

آهنگ بادا بادا، یکی از آهنگ‌های رایج در عروسی‌ها، در دو نسخه

چشم سیاه تو را

آهنگی دوگانه با صدای استاد محمدحسین سرآهنگ و احمدولی.