به طفلی در دبستان محبت‌

شعر از واقف لاهوری است     محبتی است که دل را نمی‌دهد آرام‌ وگرنه کیست که آسوگی نمی‌خواهد به