قند پارسی ۱۲

ایوان مداین / خاقانی شروانی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

کارشناس: اسماعیل امینی