شبی با بیدل، نشست ۶۱ تا ۸۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۳۰ شهریور تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

قند پارسی / قلب مادر

برنامهٔ رادیویی قند پارسی. شعر «ایوان مداین» خاقانی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

شبی با بیدل، نشست ۲۱ تا ۴۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۱۴ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

غدیر

شعر «غدیر» محمدکاظم کاظمی، سرودۀ سال ۱۳۷۶ در قالب مثنوی.

شب یلدا

اینجا در این تلاقی خون‌ها و شیشه‌ها / شب‌های بد بلندترند از همیشه‌ها / امشب بدون جامه بخوابی بلندتر / بر روی روزنامه بخوابی بلندتر