برنامۀ «شبی با بیدل» بیدل‌خوانی محمدکاظم کاظمی به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر نشست، یک غزل بیدل خوانده شده و شرح شده است.

آنچه در اینجا می‌بینید نسخۀ صوتی بیست برنامۀ اول است که در فاصلهٔ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ اجرا شده است. مطلع غزل‌هایی که در این نشست‌ها خوانده شده است، این‌هاست:

۱. رنگ پرریختۀ الفت گلزار تو ایم
۲. گل بر رخت گشود نقاب کشیده را
۳. داغیم چون سپند، مپرس از بیان ما
۴. دل به یاد پرتو حسنت سراپا آتش است
۵. ای پرفشان چون بوی گل بیرنگی از پیراهنت
۶. سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار
۷. به شبنمی صبح این گلستان نشاند جوش غبار خود را
۸. عشق اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را
۹. تبسم‌ریز لعلش گر نشان پرسد غبارم را
۱۰. خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را
۱۱. نقاب عارض گلجوش کرده‌ای ما را
۱۲. گداز سعی، دلیل است جستجوی تو را
۱۳. عیش داند دل سرگشته پریشانی را
۱۴. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما
۱۵. عمری است ناز دیدۀ تر می‌کشیم ما
۱۶. تعلق بود سیرآهنگ چندین نوحه‌سازی‌ها
۱۷. باز آب شمشیرت از بهار‌جوشی‌ها
۱۸. تو خود شخص نفس‌خویی که با دل نیست پیوندت
۱۹. زهی خمخانۀ حیرت کلام هوش‌تسخیرت
۲۰. حیرتیم اما به وحشت‌ها هم‌آغوشیم ما