برنامۀ «شبی با بیدل» بیدل‌خوانی محمدکاظم کاظمی به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر نشست، یک غزل بیدل خوانده شده و شرح شده است.

آنچه در اینجا می‌بینید نسخۀ صوتی نشست ۲۱ تا ۴۰ «شبی با بیدل» است که در فاصلۀ ۱۴ فروردین ۱۹۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ اجرا شده است.

مطلع غزل‌هایی که در این نشست‌ها خوانده شده است، این‌هاست:

۲۱. نشئه هستی به دور جام پیری نارساست

۲۲.  بی‌دماغی‌، مژدۀ پیغام محبوبم بس است‌

۲۳. تنم ز بند لباس تکلف آزاد است

۲۴. چشمی که ندارد نظری حلقۀ دام است

۲۵. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را

۲۶. از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است

۲۷. باز درس خاشاکم سطرِ شعله‌خوانی‌هاست

۲۸. سرشکم نسخۀ دیوانۀ کیست

۲۹. هیچ‌کس چون من در این حرمان‌سرا ناشاد نیست

۳۰. پر بیکسم امروز، کسی را خبرم نیست

۳۱. زهی مخموری عالم گُلی از حسرت جامت

۳۲. برق آفت لمعه در بی‌ضبطی اسرار داشت

۳۳. همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت

۳۴. شب که طوفان‌جوشی چشم ترم آمد به یاد

۳۵. عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد

۳۶. وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد

۳۷. تنگی آورد خانۀ صیاد

۳۸. شب که جوش حسرتی زان نرگس خودکام داشت

۳۹. ادب چون ماه نو امشب پی تکلیف من دارد

۴۰. ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد