«شبی با بیدل» به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر نشست، یک غزل بیدل خوانده شده و شرح شده است. دکلمهٔ غزل‌ها با زینب بیات و شرح و توضیح آن‌ها با محمدکاظم کاظمی است..

آنچه در اینجا می‌بینید نسخۀ صوتی نشست ۶۱ تا ۸۰ «شبی با بیدل» است که در روزهای یک‌شنبه و در فاصلۀ ۳۰ شهریور تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ اجرا شده است. این برنامه در اینستاگرام محمدکاظم کاظمی ادامه دارد.

فهرست غزل‌های نشست‌های ۶۱ تا ۸۰

۶۱. از جیب هزار آینه سر بر زده‌ای باز

۶۲. نرگسش وا می‌کند طومار استغنای ناز

۶۳. دل قیامت می‌کند از طبع ناشادم مپرس

۶۴. صبح از چه خرابات، جنون کرد بهارش

۶۵. صبا، ای پیک مشتاقان، قدم فهمیده نه سویش

۶۶. گرفته اشک مرا دیده تا به دامان، رقص

۶۷. عمری است چون گل می‌روم زین باغ، حرمان در بغل

۶۸. باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بسته‌ام

۶۹. با هیچ‌کس حدیث نگفتن نگفته‌ام

۷۰. شمعی از وحشت‌نگاهی انجمن گم‌کرده‌ام

۷۱. از کتاب آرزو بابی دگر نگشوده‌ام

۷۲. چشمش افکنده طرح بیدادم

۷۳. از این حسرت‌قفس روزی دو مپسندید آزادم

۷۴. قیامت می‌کند حسرت، مپرس از طبع ناشادم

۷۵. نفسی چند جدا از نظرت می‌گردم

۷۶. نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار می‌گردم

۷۷. با صد حضور باز طلبکارت آمدم

۷۸. در این گلشن نه بویی دیدم و نی رنگ فهمیدم

۷۹. می‌پرست ایجادم نشئۀ ازل دارم

۸۰. غیرت‌انجمن جایی است مأمنی که من دارم