از نالۀ دل ما تا کی رمیده رفتن

استاد سرآهنگ دو آهنگ به طرز قوالی اجرا کرده است، یکی «ترک آرزو کردم، رنج هستی آسان شد» و یکی همین آهنگ. کیفیت اجرا عالی است و شعرهایی که انتخاب شده است نیز.