بیا بیا محبوب من

این آهنگ حالت ترانه و تصنیف دارد. بندی از یک مخمس خوانده می‌شود و سپس عبارت «بیا بیا محبوب من»

آن دل که ز چشم دلبر افتاد

شاعر این شعر را نمی‌شناسم و متن کامل شعر را هم ندارم. محتاج یاری دوستانِ آگاه هستم. من از این