برچسب: استاد سرآهنگ

Page 4 of 5 1 3 4 5
تردید

تردید

شعری از کتاب "پیاده آمده بودم": بر بستر تردید، فرومانده‌ترینم‌ ٫ دیری است که من سنگ‌ترین...