ای کبک دری

دو اجرا از آهنگ محلی «ای کبک دری، بیا به پهلویم»