ماکرو یک قابلیت سودمند در ورد است، برای اجرای سریع کارهای مشابه و متوالی. به این وسیله یک سلسله عملیات را یک بار ذخیره می‌کنیم و بارها به کمک یک کلید اجرا می‌کنیم. در این فیلم آموزشی این مطالب بیان شده است: شیوۀ ساخت و اجرای ماکرو، بعضی نکات مهم در ماکرو، کاربرد ماکرو برای استایل‌بندی، کاربرد ماکرو برای ویرایش، مدیریت ماکروها، ذخیره و بازیابی ماکروها، مسائل امنیتی ماکرو.