هزینه ی دانلود 34 قسمت 710 هزار تومان است ولی برای سهولت کار کسانی که متقاضی دوره کامل این مجموعه هستند، امکان دانلود مجموعه 34 قسمتی با تخفیف حدود سی درصد به قیمت 497 هزار تومان فراهم شده است.