هزینه ی دانلود 34 قسمت 500 هزار تومان است ولی برای سهولت کار کسانی که متقاضی دوره کامل این مجموعه هستند، امکان دانلود مجموعه 34 قسمتی با تخفیف سی درصدی به قیمت 300 هزار تومان فراهم شده است