هزینۀ دانلود ۳۱ قسمت به صورت مجزا، ۷۲۰ هزار تومان است. ولی برای سهولت کارِ کسانی که متقاضی دورۀ کامل این مجموعه هستند، امکان دانلود مجموعۀ ۳۰ قسمت با تخفیف سی درصد فراهم شده است.

IRT 5,040,000

قیمت به ریال است