جستجو و جایگزینی به کمک گرپ. استفاده از جستجو و جایگزینی برای تغییر مشخصات اشیاء. استفاده از محتویات کلیپ‌بورد در جایگزینی.

IRT 300,000 – خرید

نیز ممکن است خوشتان بیاید بخوانید!