مباحث این قسمت

جستجو و جایگزینی به کمک گرپ

استفاده از جستجو و جایگزینی برای تغییر مشخصات اشیاء

استفاده از محتویات کلیپ‌بورد در جایگزینی.

قیمت این فیلم: ۳۰ هزار تومان

جستجو و جایگزینی به کمک گرپ. استفاده از جستجو و جایگزینی برای تغییر مشخصات اشیاء. استفاده از محتویات کلیپ‌بورد در جایگزینی.

IRT 300,000 – خرید