ماکرو در ورد

ماکرو یک قابلیت سودمند در ورد است، برای اجرای سریع کارهای مشابه و متوالی. به این وسیله یک سلسله عملیات