ماکرو در ورد

ماکرو یک قابلیت سودمند در ورد است، برای اجرای سریع کارهای مشابه و متوالی. به این وسیله یک سلسله عملیات

درج سرصفحه در ورد

شیوۀ درج سرصفحه. ایجاد سکشن و شماره‌بندی جدید. شیوۀ درج سرصفحه‌های عددی و حروفی. حذف سرصفحۀ صفحات اول. شیوۀ درج