در این فیلم بعضی نکات سودمند و کاربردی که شکل تکمیلی دارد بیان شده است. مباحث تکمیلی خودش چند قسمت را در خود خواهد گرفت. در این قسمت بیشتر مسائل مربوط به متن است. فهرست و زمان .این مطالب در فیلم، به این صورت است:.
فشردگی افقی متن: ۰۰:۵۶ تا ۰۴:۴۵
کیپ اوپشن و سطرهای تک‌افتاده: ۰۴:۴۵ تا ۱۵:۳۵
استایل‌های پایه و پیرو: ۱۵:۳۵ تا ۲۰:۳۷
گرپ استایل: ۲۰:۳۷ تا ۳۲:۱۲
رنگی‌ساختن متن‌ها: ۳۲:۱۲ تا ۴۳:۲۰
رنگ زمینه به کمک کاندیشنال تکست: ۴۳:۲۰ تا ۵۹:۴۳

* یادآوری
از آن جهت که برای کسانی که همهٔ مجموعهٔ آموزش‌های این‌دیزاین را تهیه می‌کنند، تخفیف ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است و این فیلم بعد از آن مجموعه ارائه می‌شود، آن تخفیف را در قیمت این فیلم اعمال کرده‌ایم، به طوری که قیمت آن از ۶۰ هزار تومان، به ۴۰ هزار تومان تقلیل یافته است.