شبی با بیدل، نشست ۴۱ تا ۶۰

بیدل‌خوانی محمدکاظم کاظمی با عنوان «شبی با بیدل» و به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر

شبی با بیدل، نشست ۲۱ تا ۴۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۱۴ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹