شبی با بیدل، نشست ۶۱ تا ۸۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۳۰ شهریور تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

شبی با بیدل، نشست ۴۱ تا ۶۰

بیدل‌خوانی محمدکاظم کاظمی با عنوان «شبی با بیدل» و به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر

شبی با بیدل، نشست ۲۱ تا ۴۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۱۴ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹