بیدل‌خوانی محمدکاظم کاظمی با عنوان «شبی با بیدل» و به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر نشست، یک غزل بیدل خوانده شده و شرح شده است.

آنچه در اینجا می‌بینید نسخۀ صوتی نشست ۴۱ تا ۶۰ «شبی با بیدل» است که در فاصلۀ ۹ اردیبهشت تا ۲۳ شهریور  ۱۳۹۹ اجرا شده است.

مطلع غزل‌هایی که در این نشست‌ها خوانده شده است، این‌هاست:

۴۱. هرچند دل از وصل قدح‌نوش نباشد

۴۲. جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد

۴۳. یأس‌فرسای تغافل، دل ناشاد مباد

۴۴. حاصلم زین مزرع بی‌بر نمی‌دانم چه شد

۴۵. چه غفلت یارب از تقریر یأس‌انجام می‌خیزد

۴۶. با خزان آرزو حشر بهارم کرده‌اند

۴۷. دلدار رفت و دیده به حیرت دچار ماند

۴۸. تمام شوقیم، لیک غافل که دل به راه که می‌خرامد

۴۹. ز بعد ما نه غزل، نی قصیده می‌ماند

۵۰. این ستم‌کیشان که وهم زندگی را هاله‌اند

۵۱. اول در عدم دهنت باز می‌کند

۵۲. حق‌مشربان دمی که به تحقیق رو کنند

۵۳. روشندلان چو آینه بر هر چه رو کنند

۵۴. شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود

۵۵. نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار آید

۵۶. بیدلان، چند خیال گل و شمشاد کنید

۵۷. چه شمع امشب در این محفل چمن‌پرداز می‌آید

۵۸. جنونی با دل گمگشته از کوی تو می‌آید

۵۹. دوستان، از منش دعا مبرید

۶۰. به صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحریر