شیوۀ درج سرصفحه. ایجاد سکشن و شماره‌بندی جدید. شیوۀ درج سرصفحه‌های عددی و حروفی. حذف سرصفحۀ صفحات اول. شیوۀ درج سرصفحۀ متفاوت برای صفحات زوج و فرد.