قند پارسی ۹

کعبه و حج، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

ویرایش

مقاله‌ای دربارهٔ ویراستاری، ضرورت‌ها و مقتضیات آن.

قند پارسی ۸

قصیدهٔ «جسم و جان» از سنایی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات