ویرایش

مقاله‌ای دربارهٔ ویراستاری، ضرورت‌ها و مقتضیات آن.

قند پارسی / جسم و جان

برنامهٔ «قند پارسی» رادیو دری. قصیدهٔ جسم و جان از سنایی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.