انتخاب خانوادۀ فونت. انتخاب فونت متن. انتخاب فونت و شمارۀ تیترها. بولد و ایتالیک متن. تناسب شماره فونت و ماهیت مطلب. ماهیت فارسی فونت.
IRT 150,000 – خرید