ای کبک دری

دو اجرا از آهنگ محلی «ای کبک دری، بیا به پهلویم»

ارباب تشدیدها

تشدید نشانه‌ای از جنس فتحه و کسره و ضمه است و درج آن در متن فارسی ضرور نیست، مگر در مواقع خاص.

بدایع صوری در شعر مولانا

منظور ما از «بدایع صوری» در این نوشته، آن دسته از هنرمندیهاست که در حوزۀ صورت و ساختار ظاهری شعر، یعنی عناصر زبان، خیال و موسیقی خود را نشان می‌‌‌دهد و به باور ما در شعر مولانا بسیار پررنگ است.