ای کبک دری

دو اجرا از آهنگ محلی «ای کبک دری، بیا به پهلویم»

ارباب تشدیدها

تشدید نشانه‌ای از جنس فتحه و کسره و ضمه است و درج آن در متن فارسی ضرور نیست، مگر در مواقع خاص.