درد دین

بررسی یک رباعی عاشورایی از بیدل

رمز استغنا

بررسی بیتی از بیدل: برو در کربلا، دیگر مپرس از رمز استغنا ٫ شهید ناز او، از تیغ می‌خواهد دَم آبی‌

آینه در کربلا

بررسی بیتی از بیدل: جهان خون‌ریز بنیاد است، هشدار ٫ سر سال از محرّم آفریدند

بیت بیدل و بحث دو هم‌زلف

تنگی فشرده است صحرای امکان راهی نداریم دل می‌گشاییم سؤال؟ این «تنگی» چگونه خوانده می‌شود؟ الف. به صورت مصدری یعنی

امروز با بیدل، اسیر الفت

گرفتار دو عالم رنگم از بی‌رحمی نازت اسیر الفت خود کن، اگر می‌خواهی آزادم «رنگ»‌ در اینجا یعنی تعلقات و