دو قطعه شهنای از بسم‌الله خان

بهمن‌ماه ۱۳۷۳ بود. محمدحسین جعفریان کارت دعوت کنسرت بسم‌الله خان را به من داد. ایام دهۀ فجر بود و گروه‌های موسیقی از کشورهای مختلف به مراسم دهۀ فجر دعوت می‌شدند. باری دیگر هم در همین ایام در کنسرت نصرت فتح‌علی خان در تهران شرکت کردم.