قند پارسی ۵

شعر «ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست» از زکریا اخلاقی در برنامهٔ قند پارسی