قند پارسی ۱۵

غزلی از نجمه زارع در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد

این غزل از روان‌شاد نجمه زارع، آتشفشانى از عواطف است، ولى نه با فورانى یکدم، بلکه پیوسته و متوالى که در طول غزل امتداد مى‌یابد و دم به دم قوى‌تر مى‌شود.