قند پارسی ۱۲

قصیدهٔ «ایوان مداین» خاقانی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۱

قطعه‌ای از ناصرخسرو در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۹

کعبه و حج، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.