چشم سیاه تو را

آهنگی دوگانه با صدای استاد محمدحسین سرآهنگ و احمدولی.