در این فیلم این مباحث مطرح شده است:

آشنایی با پنل استایل‌ها

ساختن و حذف استایل

ویرایش استایل

پاراگراف استایل و کاراکتر استایل

اورراید و ری‌دیفاین

لود کردن استایل‌ها

ویرایش استایل‌ها در ورد

قیمت این فیلم: ۱۵ هزار تومان

پنل استایل‌ها. ساختن و حذف استایل. ویرایش استایل. پاراگراف استایل وکاراکتر استایل. اورراید. ری‌دیفاین. لود کردن استایل‌ها.