مباحث مطرح‌شده در این فیلم:

استفاده از استایل‌های ورد برای این‌دیزاین

وارد کردن استایل‌ها و تنظیمات موقع ورود

تداخل استایل‌های ورودی و استایل‌های این‌دیزاین.

قیمت این فیلم: ۱۰ هزار تومان

استفاده از استایل‌های ورد برای این‌دیزاین. وارد کردن استایل‌ها و تنظیمات موقع ورود. تداخل استایل‌های ورودی و استایل‌های این‌دیزاین.