در این فیلم این مباحث مطرح شده است:

ضرورت استایل‌بندی متن

استایل‌بندی متن در ورد

ویرایش استایل‌ها در ورد

قیمت این فیلم: ۱۵ هزار تومان

ضرورت استایل‌بندی متن، استایل‌بندی متن در ورد، ویرایش استایل‌ها در ورد.
قیمت این فیلم: ۱۵ هزار تومان