شبی با بیدل، نشست ۶۱ تا ۸۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۳۰ شهریور تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹