قطار ۳۶۵

شعری جدید از محمدکاظم کاظمی:
سیصد و شصت و پنج روز غریب با قطاری از این مسیر گذشت…