آن دل که ز چشم دلبر افتاد

شاعر این شعر را نمی‌شناسم و متن کامل شعر را هم ندارم. محتاج یاری دوستانِ آگاه هستم. من از این